นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พรอนันต์ เกื้อไข่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พรอนันต์ เกื้อไข่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pornanan Kueakhai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อัจฉรา จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 พิสมัย เจริญปัณญวิชย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พลาธิป ชูท้วม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นัฐพล ประกอบแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กนกพร ศรีสุจริตพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิราพร จรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สานิตา สิงห์สนั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กุลวรา พูลผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-06-07 10:32:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -