นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิรชา เจริญดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิรชา เจริญดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wiracha Charoendee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0968396577
  • อีเมล : wiracha@go.buu.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/mulan.charoendee
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
Aquaculture and Aquatic Resources Management, Water Quality , Corals propagation
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 พัฒนาการของคัพภะของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927)ในที่กักขัง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิไลวรรณ พวงสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริวรรณ ชูศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2549 12/06/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี เกษตร ประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561 ปริญญาโท School of Environment Resources Management Aquaculture and Aquatic Resources Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จ.ปทุมธานี

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-06-14 15:15:23

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-05 16:05:11