นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JONGKOLNEE JONGARAMRUONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 01:39:52

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:08:45