นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JARAY JARATJAROONPHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Facile synthesis of nonsymmetrical heteroaryl-substituted triarylmethanes via the FeCl3?6H2O-catalyzed two-step Friedel–Crafts-type reaction 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Bi(OTf)3-Catalyzed One-Step Catalytic Synthesis of N-Boc or N-Cbz Protected α-Branched Amines 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไตรเอริลมีเทนแบบสมมาตร โดยใช้ Bi(OTf)3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Green synthesis and anti-inflammatory studies of a series of 1,1-bis(heteroaryl)alkane derivatives 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Iodine-catalyzed, one-pot, three-component aza-Friedel-Crafts reaction of electron-rich arenes with aldehyde/carbamate combinations 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Iodine-catalyzed Friedel–Crafts alkylation of electron-rich arenes with aldehydes: efficient synthesis of triarylmethanes and diarylalkanes 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การสังเคราะห์อนุพันธ์ 3-(ไดเอริลเมธิล)อินโดลแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 One-pot solvent-free synthesis of triaryl- and triheteroarylmethanes by Bi(OTf)3-catalyzed Friedel-Crafts reaction of arenes/heteroarenes with trialkyl orthoformates งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 01:39:53

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:18:59