นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JARAY JARATJAROONPHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสังเคราะห์อนุพันธ์ 3-(ไดเอริลเมธิล)อินโดลแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 01:39:53

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:18:59