นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. THANIDA TRAKULSUJARIDCHOT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Hybrid polymeric chemosensor bearing rhodamine derivative prepared by sol-gel technique for selective detection of Fe3+ ion 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Adsorptive removal of cationic methylene blue dye by kappa-carrageenan/poly(glycidyl methacrylate) hydrogel beads: Preparation and characterization 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Non-cytotoxic hybrid bioscaffolds of chitosan-silica: Sol-gel synthesis, characterization and proposed application 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Chelating magnetic copolymer composite modified by click reaction for removal of heavy metal ions from aqueous solution 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Adsorptive features of poly(glycidyl methacrylate-co-hydroxyethyl methacrylate): Effect of porogen formulation on heavy metal ion adsorption 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Damping characteristics and mechanical properties of silica filled PUR/PEMA simultaneous interpenetrating polymer networks 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การพัฒนาไฮโดรเจลพอลิเมอร์ผสมสำหรับประยุกต์ใช้ด้านชีวการแพทย์: การเตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล และการปลดปล่อยแมงจิเฟอรินในสภาวะจำลอง 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 01:39:54

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:12:42