นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PORNPEN ARORNGITJAWAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of processing conditions and crystallization on dynamic relaxations in semicrystalline poly(vinylidene fluoride) films 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Structure and Thermal Properties of Polyurethanes Synthesized from Cardanol Diol 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Structure and dielectric relaxations of antibacterial sulfonated polystyrene and silver nanocomposites 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:25:28