นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ยุภาพร สมีน้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ยุภาพร สมีน้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. YUPAPORN SAMEENOI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A one-step polymer screen-printing method for fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 A paper-based device for simultaneous determination of antioxidant activity and total phenolic content in food samples 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 An instrument-free detection of antioxidant activity using paper-based analytical devices coated with nanoceria 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Paper-based DPPH assay for antioxidant activity analysis 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Pesticide analysis using nanoceria-coated paper-based devices as a detection platform 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 One-step polymer screen-printing for microfluidic paper-based analytical device (?PAD) fabrication 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 หนึ่งฤทัย กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สมัชญา มะลิวรรณ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 นครินทร์ แสงคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริพร นิลาศทุกข์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:28:19