นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. RUNGNAPHA SAEENG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Design and synthesis of C-12 dithiocarbamate andrographolide analogues as an anticancer agent 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 One-Pot Approach for the Synthesis of Bis-indole-1,4-disubstituted-1,2,3-triazoles 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Synthetic analogues of durantoside I from Citharexylum spinosum L. and their cytotoxic activity 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 One-pot three steps cascade synthesis of novel isoandrographolide analogues and their cytotoxic activity 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Synthesis and cytotoxic activity of 14-deoxy-12-hydroxyandrographolide analogs 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Synthesis of 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide analogues as potential cytotoxic agents for cholangiocarcinoma 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Acid-ionic polymer as recyclable catalyst for one-pot three-component Mannich reaction 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Convenient one-pot synthesis of triazolylethyl-2,3-unsaturated-O-glycoside derivatives 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 12-Amino-andrographolide analogues: Synthesis and cytotoxic activity 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 One-pot synthesis of O-glycosyl triazoles by O-glycosylation-click reaction 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 New substituted C-19-andrographolide analogues with potent cytotoxic activities 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Convertible formation of different glycoside using molecular iodine 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 An efficient method for the selective synthesis of 2-deoxy-2-iodo- glycosides by O-glycosidation of d-glucal using I2-Cu(OAc) 2 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Iodine catalyzes C-glycosidation of D-glucal with silylacetylene 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 One-pot synthesis of substituted-amino triazole-glycosides 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปัทมวรรณ โกสุมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 โอฬาริก อะสุพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 เสริมวุฒิ เสริมวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 สุภิญญา เดชานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศุภชัย อินสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศิริกานต์ ศรีโสภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วิรินทร์ อันล้ำเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:33:46