นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. RUNGNAPHA SAEENG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 One-Pot Approach for the Synthesis of Bis-indole-1,4-disubstituted-1,2,3-triazoles 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Synthesis of 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide analogues as potential cytotoxic agents for cholangiocarcinoma 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 One-pot synthesis of substituted-amino triazole-glycosides 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:33:46