นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศศิธร มั่นเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศศิธร มั่นเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SASITHORN MUNCHAROEN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบอะกาโรส: การเตรียมและการประยุกต์ใช้สำหรับการดูดซับโคบอลต์(II) 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อภิญญา นวคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:36:05