นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศศิธร มั่นเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศศิธร มั่นเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SASITHORN MUNCHAROEN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Chitosan coated magnetite nanoparticle as a working electrode for determination of Cr(VI) using square wave adsorptive cathodic stripping voltammetry 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Elimination of Cr(VI) in laboratory wastewater using chitosan coated magnetite nanoparticles (chitosan@Fe3O4) 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 อนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบอะกาโรส: การเตรียมและการประยุกต์ใช้สำหรับการดูดซับโคบอลต์(II) 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุขใจ สมพงษพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 หนึ่งฤทัย กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สมัชญา มะลิวรรณ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 นครินทร์ แสงคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:36:05