นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SOMSAK SIRICHAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อภิญญา นวคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศศิธร มั่นเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:53:28