นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุชญา ผ่องใส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุชญา ผ่องใส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SUCHAYA PONGSAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Combination of the metropolis monte carlo and lattice statics method for geometry optimization of H-(Al)-ZSM-5 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Computational study on thermodynamic and structural properties of ZSM-5 doped by Al/Fe and Al/P 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Thermodynamic and structural properties of tet-ZSM-5 and cal-ZSM-5with different Si:Al ratios 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Computational study on thermodynamics of mixing and phase behaviour for CoO/FeO and CoO/MnO solid solutions 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 วรรณภา บุญวานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ภูมิพัฒน์ ภาชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ธีรนันท์ นงค์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นรวิชญ์ ไกรนรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 การะเกด เทศศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:55:35