นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. UTHAIWAN SIRION
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Br?nsted acid-surfactant-combined ionic liquid catalyzed green synthesis of 2-alkyl and 2-arylbenzothiazoles in water: Reusable catalyst and metal-free conditions 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:57:08