นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อภิรดี ปิลันธนภาคย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อภิรดี ปิลันธนภาคย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. APIRADEE PILANTANAPAK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากพืชชายเลน ภาคตะวันออกของประเทศไทย 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การยับยั้ง Colletotrichum gloeosporioides โดยราเอนโดไฟท์จากใบโพธิ์ทะเล 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Production of chitooligosaccharides with antibacterial potential via crude chitinase enzymes from marine fungi 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Erratum: Marine fungi on Nypa fruticans in Thailand (Botanica Marina (2005) 48 (365-373)) 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Marine fungi on Nypa fruticans in Thailand 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 พิษณุภาคิณ ไชยมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 ปมณฑ์ ภูมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 ประดับ เรียนประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 อ้อมหทัย ดีแท้ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 15:00:50