นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ผาณตา เอี้ยวซิโป

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ผาณตา เอี้ยวซิโป
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PANATA IAWSIPO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุทิน กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อุมาพร ทาไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 03:05:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 19:18:10