นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิสาตรี คงเจริญสุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิสาตรี คงเจริญสุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. WISATRE KONGCHAROENSUNTORN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 03:05:36

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 19:32:08