นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อัมพร ทองกู้เกียรติกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. AMPORN TONGKUKIATKUL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางมิญชวิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Rhoptry neck protein 11 has crucial roles during malaria parasite sporozoite invasion of salivary glands and hepatocytes 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย และตำแหน่งของ Progesterone Receptors ในรังไข่ของกั้งตั๊กแตนเขียว (Oratosquilla nepa) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศิรศาธิญากร บรรหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 03:05:37

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 19:37:34