นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปภาศิริ บาร์เนท

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปภาศิริ บาร์เนท
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PAPARSIRI BARNETTE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ไม่มี 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Spatial distribution and sources of polychlorinated biphenyls in surface sediments from the Zhoushan Archipelago and Xiangshan Harbor, East China Sea 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริศรา เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วาทินี ถาวรธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:39

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-18 14:53:50