นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ปภาศิริ บาร์เนท

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ปภาศิริ บาร์เนท
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PAPARSIRI BARNETTE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ไม่มี 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Spatial distribution and sources of polychlorinated biphenyls in surface sediments from the Zhoushan Archipelago and Xiangshan Harbor, East China Sea 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กฤติกา กาบพลอย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จิตรา จันโสด หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 จิรพรรณ ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:39

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-18 14:53:50