นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สวามินี ธีระวุฒิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สวามินี ธีระวุฒิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SAVAMINEE TEERAWUT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อุบลวรรณ อุโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
10 เกษม เชตะวัน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:40

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-18 15:02:35