นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. NARINRATANA KONGJANDTRE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางนิเวศวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จันทิมา ปิยะพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิชญา กันบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:41

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-18 15:12:31