นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ณัฐพงษ์ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ณัฐพงษ์ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. NATTAPONG SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 หนึ่งฤทัย กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สมัชญา มะลิวรรณ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 นครินทร์ แสงคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศิริพร นิลาศทุกข์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:43

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-19 11:11:17