นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. PIYAPORN NA NONGKHAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:51:43

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 18:56:19