นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SIRICHOM THUNGKAO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 14:37:21