นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิริโฉม ทุ่งเก้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SIRICHOM THUNGKAO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 เสาวลักษ์ เนาวสาร อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 14:37:21