นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กาญจนา หริ่มเพ็ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กาญจนา หริ่มเพ็ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KARNJANA HRIMPENG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เทวิกา กีรติบูรณะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรงกลด สารภูษิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุดสายชล หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 เอกรัฐ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 14:43:10