นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ชัชวิน เพชรเลิศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ชัชวิน เพชรเลิศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. CHATCHAWIN PETCHLERT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 038-103151,3057,3058 ต่อ 30
  • อีเมล : chatchaw@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ดวงศิริ ดวงแว่ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 เทพพร โลมารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 นันติยา สายยศ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 14:53:13