นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. แวววลี โชคแสวงการ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. แวววลี โชคแสวงการ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. WAEOWALEE CHOKSAWANGKARN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Antioxidative peptides from fish sauce by-product: Isolation and characterization 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การทำบริสุทธิ์โปรตีนในเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อวิเคราะห์โปรตีโอมด้วยแมสสเปกโทรเมทรี 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบตีนเป็ดน้ำและใบตีนเป็ดทราย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Peptide-based systems analysis of inflammation induced myeloid-derived suppressor cells reveals diverse signaling pathways 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Application of higher density iron oxide nanoparticle pellicles to enrich the plasma membrane and its proteome from cells in suspension 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Exosomes from myeloid-derived suppressor cells carry biologically active proteins 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Nanowire pellicles for eukaryotic cells: Nanowire coating and interaction with cells 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Comparison of nanowire pellicles for plasma membrane enrichment: Coating nanowires on cell 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Enrichment of plasma membrane proteins using nanoparticle pellicles: Comparison between silica and higher density nanoparticles 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Comparative study of workflows optimized for In-gel, In-solution, and on-filter proteolysis in the analysis of plasma membrane proteins 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/09/2556 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก - Biochemistry University of Maryland at College Park, สหรัฐอเมริกา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-06-25 10:43:05