นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วรนพ สุขภารังษี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วรนพ สุขภารังษี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. WORANOP SUKPARANGSI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Field evidence of the gametogenic maturation and embryonic development of the sand crab, Emerita taiwanesis: Implications for the understanding of the basis of the reproductive biology งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 วีรพงษ์ จันทะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ศรัณย์ จีนะเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 วินัฐ จิตรเกาะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7 ธนาวุธ ศรีสุข นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 จิราภรณ์ จิรัคคกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ภาคินี เทียนเฮง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 15:13:02