นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วรนพ สุขภารังษี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วรนพ สุขภารังษี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. WORANOP SUKPARANGSI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Field evidence of the gametogenic maturation and embryonic development of the sand crab, Emerita taiwanesis: Implications for the understanding of the basis of the reproductive biology งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-21 15:13:02