นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วาสินี พงษ์ประยูร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วาสินี พงษ์ประยูร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. WASINEE PONGPRAYOON
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Recycling of 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate in lignocellulosic biomass pretreatment 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 The role of hydrogen peroxide in chitosan-induced resistance to osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Proline profiles in aromatic rice cultivars photoautotrophically grown in responses to salt stress 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Evaluation and clustering on salt-tolerant ability in rice genotypes (Oryza sativa L. subsp. indica) using multivariate physiological indices 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Chitosan enhances rice seedling growth via gene expression network between nucleus and chloroplast งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Conjugated Autoxidizable Triene-Based (CAT and ApoCAT) Assays: Their Practical Application for Screening of Crude Plant Extracts with Antioxidant Functions in Relevant to Oil-in-Water Emulsions งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาและจัดกลุ่มข้าวหอมพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ต่อภาวะเครียดจากความเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของโปรตีนในรากข้าว (Oryza sativa L.) เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 โปรไฟล์กรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระในข้าว 4 พันธุ์ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 กมลชนก อำนาจกิติกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 จริยา รอดดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 แหวนพลอย จินากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/06/2557 22/01/2563 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-02-08 16:22:13