นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กรประภา กาญจนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กรประภา กาญจนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KORNPRABHA KHANCHANA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 อนุพงษ์ ทานกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 อังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหำวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9 บัณฑิต ติรชุลี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 กีรติ ตันเรือน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 06:59:47

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-22 10:42:29