นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วิชญา กันบัว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วิชญา กันบัว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. VICHAYA GUNBUA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสมุทรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ภควรรณ เศรษฐมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ปาริชาติ กัณฑาทรัพย์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ปาณธีร์ สัตยาภรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ลลิตา สัมฤทธิ์ตานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 รัฐพล ทองแดง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 นิรมล สุวรรณกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ทิพาพร โพธิ์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 อลิศรา แก้วชะเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:33

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-22 16:12:23