นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วิชญา กันบัว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วิชญา กันบัว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. VICHAYA GUNBUA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสมุทรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วันศุกร์ เสนานาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิไลวรรณ พวงสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:33

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-22 16:12:23