นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SANI JIRASATID
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Kinetics study of quality of Mee-Krob during storage and development of a shelf life model 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Product Development of Sweet Fermented Rice (Khoa-Mak) Supplemented with Red Yeast Rice 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้าสำหรับการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเคจาก Monascas purpureus 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-22 16:36:11