นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ANOCHA SUKSOMBOON
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:23:43