นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ANOCHA SUKSOMBOON
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตน้ำหมึกผงจากหมึกกล้วย Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พิไลรัก อินธิปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:35

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:23:43