นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. USCHARA THUMARAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหินและโยเกิร์ตเสริมใยอาหารจากเปลือกกล้วยหิน 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมล่อน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายพลาสติกในดิน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถผลิต Polyhydroxyalkanoate (PHA) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์คาร์บอกซิลเอสเทอเรสทนอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida alba AHK119 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 วิรุณ โมนะตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-20 11:08:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -