นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศราวุธ เจะโส๊ะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศราวุธ เจะโส๊ะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : ASST. PROF. DR. SARAWUTH CHESOH
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ปี 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 นิเวศวิทยา ความหลากหลายชนิดพันธุ์ และความชุกชุมของหอยทะเลในอ่าวปัตตานี 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ประจำปี 2560 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ การเงินอิสลามและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 มนตรี สุขเลื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พิทักษ์ สูตรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุธาบดี ม่วงมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มาริสา เสนงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-21 09:57:02

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-21 09:57:46