นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศราวุธ เจะโส๊ะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศราวุธ เจะโส๊ะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : ASST. PROF. DR. SARAWUTH CHESOH
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ปี 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 นิเวศวิทยา ความหลากหลายชนิดพันธุ์ และความชุกชุมของหอยทะเลในอ่าวปัตตานี 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ประจำปี 2560 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ การเงินอิสลามและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ และภาวะสุขภาพของประชาชน บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2559 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐวุฒิ ลีลากนก มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-21 09:57:02

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-06-21 09:57:46