นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุพัตรา ตะเหลบ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุพัตรา ตะเหลบ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Missis Supattra Taleb
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0626154914
  • อีเมล : taleb@go.buu.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/maria.talebyangsauy
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Taxonomy, ecology of Phytoplankton and Jellyfish in thai waters
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่แหล่งเลี้ยงหอยบริเวณอ่าวชลบุรีในปี 2553 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปภาศิริ บาร์เนท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ชีวิน อรรถสาสน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/06/2548 28/06/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-06-28 14:12:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -