นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริวรรณ ชูศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริวรรณ ชูศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Missis Siriwan Choosri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อีเมล : siriwanc@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 พัฒนาการคัพภะปลาบู่อมทรายแก้มฟ้า, Valenciennea strigata ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิไลวรรณ พวงสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิชญา กันบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2556 28/06/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-06-28 15:36:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -