นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ณิษา สิรนนท์ธนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ณิษา สิรนนท์ธนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Missis Nisa Siranonthana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อีเมล : nisas@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
กรดไขมัน คุณค่าอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ประสิทธิภาพของแอคติโนมั ยซีททะเลในการลดค่าซีโอดี ในน้ำเสียสังเคราะห์แป้งมันสำปะหลัง. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ชัชวิน เพชรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2538 28/06/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

Chemist

KEYWORD

Fatty Acid

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-06-28 16:04:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -