นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วิไลวรรณ พวงสันเทียะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wilaiwan Phuangsanthia
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล ชีววิทยา พัฒนาการสัตว์น้ำ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 วงจรชีวิตของแมงกะพรุนถ้วยหลากสี Catostylus townsendi (Mayer, 1915) ตั้งแต่ระยะไซพิสโตม่าจนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า ในธรรมชาติ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศิริวรรณ ชูศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิชญา กันบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2561 04/07/2562 169 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2560 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-04 13:24:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -