นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จารุนันท์ ประทุมยศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จารุนันท์ ประทุมยศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jarunan Pratoomyot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0805612234
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
เรื่องที่สนใจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการสถานเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ชนิดอาหารทางเลือกและพฤติกรรมการกินดาวทะเลของกุ้งตัวตลก Hymenocera picta Dana, 1852 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/07/2531 08/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
2541 ปริญญาโท School of Environmental Resources Management Aquaculture and Aquatic Resources Asian Institute of Technology (AIT)
2553 ปริญญาเอก Fish Nutrition Fish Nutrition University of Stirling, Scotland

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 10:40:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -