นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Janjarus Watanachote
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0816632090
  • อีเมล : janjarus@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเทคนิค
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 อำนาจ เรืองชัยวัตร อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 วัชรี หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 ดวงเดือน เทพนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 รัฐพล มีลาภสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10 อนุพงษ์ ทานกระโทก อาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/07/2532 07/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 15:34:53

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-05-27 16:11:27