นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จันทร์จรัส วัฒนโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Janjarus Watanachote
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0816632090
  • อีเมล : janjarus@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเทคนิค
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/07/2532 08/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 15:34:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -