นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Tikumporn Kunjiek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0875916540
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ถิรายุส์ บำบัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นิศาชล พรหมรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วีระ เลิศสมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/07/2560 08/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 16:01:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -