นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Tikumporn Kunjiek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0875916540
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธนภรณ์ แสนอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ณัฐพล นุกูลคาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/07/2560 08/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-08 16:01:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -