นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Jintana Damkliang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-2000 
  • อีเมล : JINTANA@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ลินยา เทสมุทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2549 ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-07 00:58:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:05:32