นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พงษ์สนิท คุณนะลา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พงษ์สนิท คุณนะลา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pongsanit Khunnara
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วันลภ ดิษสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 กรรณภัทร ชิตวงศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ธีรยุทธ ปักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 บุษกร ถาวรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อนุวัต สงสม มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 เสริมศักดิ์ ขุนพล มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ธีรพร ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-11 15:48:26

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-13 20:15:28