นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ คำเป็ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ คำเป็ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dararat Comepang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พงษ์สนิท คุณนะลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุพรรณี ลีโทชวลิต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ธรรมรักษ์ จิตตะเสโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ภารดี อาษา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จุฑาพร เกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-11 15:51:10

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2562-07-13 20:11:08