นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thadsin Panitanarak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/07/2547 19/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาเอก Science Biology University of York, York, UK

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-19 14:03:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -