นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thadsin Panitanarak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 รัตนา เพ็งเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 นฤมล ประคองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 สุขสรรค์ ชูบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 ศรัณย์ จำรัสธนสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/07/2547 18/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา อ.เมือง ชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาเอก Science Biology University of York, York, UK

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-19 14:03:02

แก้ไขล่าสุดโดย : wiracha charoendee Charoendee 2563-08-24 16:07:52