นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาวฉลวย มุสิกะ ฉลวย มุสิกะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาวฉลวย มุสิกะ ฉลวย มุสิกะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Chaluay Musika
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
สาขาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทางด้านการปนเปื้อนของสารมลพิษ (สารอาหาร และโลหะหนัก) ในน้ำ ดินตะกอนและสิ่งมีชีวิต และการทดสอบความเป็นพิษของสารมลพิษกับสิ่งมีชีวิต
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำตามเวลาและสถานที่ บริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ในช่วง 10 ปี (2551 – 2560) 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริศรา เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วาทินี ถาวรธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/07/2532 19/07/2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : wiracha charoendee Charoendee 2562-07-19 15:55:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -