นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อภิญญา นวคุณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อภิญญา นวคุณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. APINYA NAVAKHUN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศศิธร มั่นเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ยุภาพร สมีน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:26:58

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:41:38