นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SALINEE KHACHONPISITSAK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A sibling species of Platythyrea clypeata Forel, 1911 in southeast Asia (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 เสาวลักษ์ เนาวสาร อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:27:00

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 16:59:01