นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. ปุญญิศา วัฒนะชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. ปุญญิศา วัฒนะชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. PUNYISA WATTANACHAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีณา รองจะโปะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 จันทรา อินทนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ภาคภูมิ พระประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปริยา ปะบุญเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กฤชณัท เอื้ออังกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:29:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -