นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภาคภูมิ พระประเสริฐ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภาคภูมิ พระประเสริฐ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PHAKPOOM PHRAPRASENT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของสารอัลลีโลพาทจีากใบพลู(Piper betle L.) ต่อการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต และสรีรวิทยาของถั่วเขียว (Vigna radiata(L.) R. Wilczek) 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความผันแปรของปริมาณไทอามีนในข้าวไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คัว ง็อก เลอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 สุริยัน สุขติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-07-23 10:29:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -