นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. นุชสุภา สุนทมาลา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. นุชสุภา สุนทมาลา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nuchsupha Sunthamala
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754045
  • อีเมล : sun_nuchsupha@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-07-30 11:34:24

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-15 16:42:23